Monarch Pupa  

 

Monarch Pupa, click for larger image

Monarch Pupa lateral view

Monarch Pupa, click for larger image

Monarch Pupa dorsal view

Monarch Pupa, click for larger image

Monarch Pupa ventral view

DHardiman 2002  

 

 Contents ]

 WoodWhitePupa ] SmallWhitePupa ] Green-veinedWhitePupa ] OrangeTipPupa ] Brimstone Pupa ] LargeWhitePupa ] GreenHairstreakPupa ] BrownHairstreakPupa ] SmallCopperPupa ] CommonBluePupa ] HollyBluePupa ] SmallTortoiseshellPupa ] DarkGreenFritillaryPupa ] MarshFritillaryPupa ] WallBrownPupa ] GraylingPupa ] LargeHeathPupa ] RedAdmiralPupa ] PaintedLadyPupa ] CloudedYellowPupa ] CommaPupa ] [ MonarchPupa ] 

Anatomy ] Butterflies ] Time of Flight Chart ] Distribution Maps ] Caterpillars ] Butterfly Survey  2010 ] Recorder's Photos ] Pupae ] News and Comments ] PhenologyArchives ] Links ] GuideToButterflies ] Butterfly Records ] Search ] .